วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

ศึกษาหาความรู้ ในการทำงาน หารายได้ในสายงานอาชีพ LOGO Design, Graphic Design
http://www.designcrowd.com/
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร
http://prachid.com/ http://arti3314.blogspot.com/ ได้เริ่มแปลสรุปข่าว 1 คน

จากนั้นอาจารย์ได้พูดเรื่องการประสานงานในการทำงานกับโรงพิพม์และการทำงานร่วมกันของที่ปรึกษากับผู้สร้างงานและสอนวิธีสร้าง Pattern 3D ในโปรแกรม Sketchup และเทคนิคต่างๆ ในโปรแกรม Sketchup

การทำงาน SKETCH UP บรรจุภัณท์ ครีมนวดผมผสมถ่าานไม้ไผ่ ตรากอทอง
ภาพที่ 4  Product & Package ครีมนวดผม ผสมถ่านไม้ไผ่ ตรา กอทอง
(ที่มา : นายธนันชัย บุญเล็ก,2557)


ภาพที่ 5  Product & Package ครีมนวดผม ผสมถ่านไม้ไผ่ ตรา กอทอง
(ที่มา : นายธนันชัย บุญเล็ก,2557)


สอบวันที่ 19 ตุลาคม 2557 และส่งงานใน  google warehouse

                                                             ภาพที่ 7 google warehouse

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชนตํำบลหนองแซง


ข้อมูลผู้ประกอบการ
 ชื่อ-สกุล จ่าเอกสมบตัิ วสิูตรพนัธ์
ทอี่ ยู่ 166 หมู่1 บ้านแหลมทอง ตําบลหนองแซง
 อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
 โทรศัพท์ 08-7209-8138, 08-6200-4136
 โทรสาร 0-5640-1132
 วัน/เดือน/ปี เกิด 5 มีนาคม 2508
ความช านาญพิเศษ/จุดเด่นของศูนย์ฯ
เกษตรผสมผสาน การทาํเกษตรอินทรีย์กิจกรรมการทาํน้าํหมกัชีวภาพ การทาํ เครื่องผลิตปุ๋ย
การผลิตอาหารดิน การทาํน้าํดื่มผลิตถ่านอดัแท่งไบโอดีเซลผลิตแก๊สจากขยะ/เศษอาหาร 
(แก๊สชีวภาพ)
ประสบการณ์
จ่าเอกสมบตัิวสิูตรพนัธ์อดีตเป็นนกัดนตรีประจาํกองดุริยางคท์ หารเรือ ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และยังมีประสบการณ์การทํางานการเกษตรและดนตรี คือเป็ นวิทยากรฝึ กอบรมการทําปุ๋ ย 
อินทรียช์ีวภาพ ชนิดน้าํ ชนิดผง ชนิดอดัแท่งและชนิดเมด็ ไดอ้อกแบบชุดเทคโนโลยกีารป้ันเมด็ ปุ๋ย
อินทรียช์ีวภาพ เป็นวทิยากรพิเศษสอนดนตรีสากลและเป็นวทิยากรกระบวนการตามหน่วยงานราชการ
และชุมชนภาคกลาง
รางวลัเชิดชูเกยีรติทเี่คยได้รับ
- ปี 2553 รางวลัเกียรติบตัรการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคร้ังที่2 
ประเภทประชาชนทวั่ ไป
- ปี 2549 ไดร้ับเกียรติบตัร หลกัสูตรการเกษตรตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง
- ปี 2548 รางวลัชนะเลิศดา้นการพฒั นาวสิาหกิจชุมชนดีเด่น/เศรษฐกิจพอเพียง
- ปี 2547 ไดร้ับใบประกาศนียบตัรแห่งภูมิปัญญาเกษตรไทย “เป็นผอู้นุรักษแ์ละส่งเสริม
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นดา้นเครื่องมือเครื่องใชด้ีเด่น”จากกรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูลทวั่ ไปของศูนย์ฯ
 ที่ตั้ง บา้นดอนสมคัรรัก หมู่ที่1 ตําบลหนองแซง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมอง (Product & Package Visual analysis)

การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท
--------------------------------------------------
การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและการมอง
(Product and Package Visual analysis)


ภาพที่ 1 ภาพถ่ายด้านหน้าของสินค้าครีมอาบน้ำผสมถ่านไม้ไผ่
ที่มา: ธนันชัย บุญเล็ก กลุ่ม Yellow Sunshine 2557.

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
    1.1 ชื่อผลิตภัณฑ์: ครีมอาบน้ำผสมถ่านไม้ไผ่ กอทอง
    1.2 ประเภท: สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
    1.3 สถานะ: ของเหลว
    1.4 สีของผลิตภัณฑ์: เทา
    1.5 วัสดุหลัก: ถ่านไม้ไผ่
    1.6 วัสดุประกอบร่วมในตัวสินค้า/ส่วนผสม: ถ่านไม้ไผ่, น้ำสะอาด, หัวเชื้อครีมอาบน้ำ, หัวน้ำหอม 
    1.7 สรรพคุณ: ขจัดสารที่ตกค้างจากผิวหนัง  
    1.8 วิธีใช้: เทครีมอาบน้ำลงบนฝ่ามือ ลูบไล้ให้เกิดฟองครีม ให้ทั่วใบหน้าและผิวกาย แล้วล้างออก
    1.9 ผู้ผลิต: ศูนย์เรียนรู้กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองแซง
    1.10 ที่อยู่ของผู้ผลิต: 166 หมู่1 บ้านแหลมทอง ตําบลหนองแซง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
    1.11 เบอร์ติดต่อ: 08-7209-8138, 08-6200-4136
    1.12 รูปแบบการวางขาย:
            - จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองแซง
            - จำหน่ายร้านค้าทั่วไปภายในจังหวัดชัยนาท
            - จำหน่ายตามสั่งซื้อทาง รสพ. และพัสดุไปรษณีย์
            - ออกร้านตามงานสำคัญต่างๆ ที่หน่วยงานราชการ/เอกชนจัดขึ้น
    1.13 ราคา: 
           
2. โครงสร้างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
    2.1 ขนาด/มิติ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. สูง 15.5 ซม.
    2.2 สีของบรรจุภัณฑ์: ขวดใสโปร่งแสง
    2.3 น้ำหนัก/ปริมาตรสุทธิ: 280 มล.
    2.4 วิธีการ/เทคนิค/การบรรจุสินค้า: บรรจุในขวดขวดใสโปร่งแสง
    2.5 การขึ้นรูปทรง: ทรงแบนสูง มีฝาเปิดทรงกลม
    2.6 ฟอนต์: ออกแบบเอง(โลโก้ชื่อผู้ผลิต) Angsana New (ข้อมูลสินค้า)
    2.7 ระบบการพิมพ์ที่ใช้: พิมพ์สกรีน
    2.8 สี/จำนวนสีที่พิมพ์: 3 สี

3. การออกแบบกราฟิก
    3.1 ภาพประกอบ: ดอกอัญชัน,ถ่านไม้ไผ่
    3.2 ข้อความ: ครีมอาบน้ำผสมถ่านไม้ไผ่
    3.3 โลโก้ชื่อสินค้า: ครีมอาบน้ำผสมถ่านไม้ไผ่
    3.4 โลโก้ชื่อผู้ผลิต: กอทอง

4. ขั้นตอนและวัตถุดิบในการผลิต
    4.1 วัตถุดิบ/ส่วนผสมที่ใช้
          1. ถ่านไม้ไผ่ 
          2. น้ำสะอาด 1 กิโลกรัม 
          3. หัวเชื้อครีมอาบน้ำ 1 กิโลกรัม 
          4. หัวน้ำหอม 1 ออนซ์
    4.2 กระบวนการผลิต
          1. ล้างถ่านให้สะอาด
          2. นำมาปั่นให้ละเอียด 
          3. นำถ่าน น้ำสะอาด ตามอัตราส่วนแล้วยกขึ้นตั้งไฟ 
          4. ยกลงมากรองด้วยผ้าขาวบางทิ้งไว้ให้เย็น นำมาผสมกับหัวเชื้อครีมและหัวน้ำหอมแล้วคนให้เข้ากัน 
          5. บรรจุขวด

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์(Packaging Design Definition)

Packaging Definition    
    Packaging (N.)
    1. Materials used to wrap or protect goods
    2. The business or process of packing goods
    3. An object or group of objects wrapped in paper or packed in a box,
        especially for sale
แปล
    พจนานุกรม ได้ให้ความหมาย บรรจุภัณฑ์ ไว้ดังนี้
    1. วัสดุที่ใช้สำหรับห่อหรือป้องกันสินค้า
    2. ธุรกิจหรือกระบวนการห่อสินค้า
    3. สิ่งของชิ้นหนึ่งหรือสิ่งของหลายๆชิ้นรวมกันถูกห่อด้วยกระดาษหรือบรรจุลงในกล่อง
        มักจะทำเพื่อการขาย
ภาพที่ 2 บรรจุภัณฑ์กระป๋อง Vastola
ที่มา : http://www.bunjupun.com//บรรจุภัณฑ์-กระป๋อง-vastola
            
                 
                  กองส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง ภาชนะที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังแหล่งใช้ประโยชน์ โดยความประหยัดและปลอดภัย 
                  นิไกโด เคล็คเจอร์ กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์เป็นเทคนิคที่ส่งเสริมการขายกับการประสานประโยชน์ระหว่างวัตถุกับภาชนะบรรจุ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการคุ้มครองในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาในคลัง 
                  ในพจนานุกรมใหม่ของ เว็บสเตอร์ส กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ คือ กล่องหรือหีบห่อที่ทำขึ้นเพื่อเก็บรักษาหรือเพื่อการขนส่ง 
                  สุดาดวง เรืองรุจิระ กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ตลอดขบวนการทางการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ สร้างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์ 
                   ผศ. ประชิด ทิณบุตร กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง หน่วยรูปแบบของวัตถุภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง หรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย สะดวกในการขนส่ง และเอื้อประโยชน์ในทางการค้าและต่อการ บริโภค

                   สรุป กล่าวคือ บรรจุภัณฑ์ คือ รูปแบบที่นำมาห่อหุ้มวัตถุ ที่หน้าที่รักษาปกป้อง ผลิตภัณท์เพื่อไม่ให้เกิดความชำรุด หรือเสียหายโดยเกิดจากการออกแบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการค้าและการบริโภค
               

การเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2557วันที่ 24 สิงหาคม 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร(http://prachid.com/,http://arti3314.blogspot.com/,ได้อธิบายรายละเอียดและเว็บไซต์แหล่งข้อมูลที่จำเป็นในการศึกษาวิชาการแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. PackagingDesignCourse

           เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดย อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร ใช้เพื่อศึกษารูปแบบการจัดหน้าเว็บบล็อก โดยนำรูปแบบมาปรับใช้กับเว็บบล็อกของตนเอง

เว็บบล็อคสนับสนุนการเรียนรู้ในวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยอาจารย์ ประชิด ทิณบุตร ใช้ในการศึกษาในรูปแบบการจัดหน้าเว็บบล็อกโดยนำรูปแบบการออกแบบมาปรับใช้กับเว็บบล็อกของตนเอง
ภาพที่ 1 เว็บบล๊อค วิชาออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ที่มา :  http://arti3314.blogspot.com/

เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้วิชา Graphic design for packaging อีกเว็บหนึ่ง ถือเป็นเว็บบล็อกหลักที่ใช้ในการศึกษาวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ใช้สำหรับติดตามข่าวสารการบ้านและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชานี้ ซึ่งการบ้านในสัปดาห์นี้ อาจารย์ผู้สอนได้ทำการโพสต์ไว้ให้แล้ว
นอกจากนี้อาจารย์ได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 4 คน เพื่อให้รู้จักการทำงานร่วมกันในวิชานี้ โดยให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและแชร์ให้กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นการสะดวกในการตรวจงานในครั้งต่อไป

การบ้าน(เพิ่มเติม)
    1. ตีความคำว่า "สินค้าประเภทสุขภาพและความงาม" โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกสินค้าประเภท health & beauty
มาคนละ 1 อย่าง ไม่ให้ซ้ำกัน โดยต้องมีแหล่งที่มาของผู้ประกอบการที่ชัดเจน สามารถ search "วิสาหกิจชุมชน"ในการเลือกสินค้าที่ต้องการนำมาพัฒนา
    2. สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเรียนในสัปดาห์หน้า มีดังนี้
        - กระดาษ A4 ออกแบบหัวกรดาษ ปริ้นและทำเป็นเล่มให้เรียบร้อย
        - ดินสอ 2B สำหรับ sketch
        - ไม่บรรทัด
        -ไม่บรรทัด
        - กระดาษกราฟ
        - กล้อง (ถ้ามี)
     3. รายงานข่าวครั้งละ 3 คน เริ่มสัปดาห์หน้า
     4. สร้างและปรับแต่งเว็บบล็อก โดยสามารถดูรูปแบบได้จาก


การบ้าน(เพิ่มเติม)
    1. ตีความคำว่า "สินค้าประเภทสุขภาพและความงาม" โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกสินค้าประเภท health & beauty มาคนละ 1 อย่าง  ไม่ให้ซ้ำกัน โดยต้องมีแหล่งที่มาของผู้ประกอบการที่ชัดเจน สามารถ search "วิสาหกิจชุมชน" ในการเลือกสินค้าที่ต้องการนำมาพัฒนา
    2. สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเรียนในสัปดาห์หน้า มีดังนี้
        - กระดาษ A4: ออกแบบหัวกระดาษ ปริ้นและทำเป็นเล่มให้เรียบร้อย
        - ดินสอ 2B สำหรับ sketch
        - ไม้บรรทัด
        - กระดาษกราฟ
        - กล้อง(ถ้ามี)
    3. รายงานข่าวครั้งละ 3 คน เริ่มสัปดาห์หน้า
    4. สร้างและปรับแต่งเว็บบล็อค โดยสามารถดูรูปแบบได้จาก

    สอบ pre-test สัปดาห์หน้า